§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek o numerze NIP 8392745324, REGON 522061084 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej miasta Gdańska,
1/ Termin Użytkownik odnosi się do wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej, przesyłają wiadomość e-mail, umieszczają komentarz, zapytanie oraz do korzystających z naszych usług Klientów Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek, którzy pozostawiają swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, m.in. adres email, numer telefonu. Tym samym dane te są nam powierzane dobrowolnie lub w sposób automatyczny.
2/ Termin Administrator dotyczy Miłosza Wojaczek, który administruje powierzonymi danymi osobowymi, przechowując je zgodnie z procedurami sformułowanymi na podstawie ustawy RODO.
3/ RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Administrator Danych

1/ Miłosz Wojaczek jest Administratorem Twoich danych osobowych. Będąc Klientem Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek powierzasz nam następujące swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – również adres IP.
2/ Miłosz Wojaczek jako Administrator danych zapewnia, że szanuje prawo do prywatności swoich Klientów i dochowuje najwyższej staranności troszcząc się o bezpieczeństwo danych.
3/ Miłosz Wojaczek administruje również danymi osób zgłaszających się do nas za pośrednictwem poczty email, facebooka, X.com (dawniej Twitter), formularzy kontaktowych na stronach internetowych. Dane te, za zgodą osoby zwracającej się do nas, są dopisywane do bazy mailingowej oraz do bazy danych klientów i wykorzystywane są w celach marketingowych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Dane osobowe podawane w zapytaniach i formularzach są traktowane jako poufne i są widoczne wyłącznie dla osób uprawnionych. Zgłaszając się do Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek, Klient ma prawo zastrzec sobie, aby dane te nie zostały umieszczone w powyższych bazach.
4/ W odniesieniu do danych pozostawionych na Facebooku ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Prywatności Serwisu Facebook. Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek zaleca zapoznanie się z tymi zasadami i zastrzega, że mogą one różnić się od Polityki Prywatności Administratora.
5/ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług.
W szczególności wykorzystujemy je do:
– realizacji podstawowych usług, w tym:
a/ gromadzenia dokumentacji o przebiegu konsultacji, terapii, wynikach badań i diagnoz,
b/ wystawiania opinii, zaświadczeń i innych dokumentów na Twoje życzenie;
c/ kontaktowania się z Tobą w celu ustalenia terminów wizyt, konsultacji oraz przekazywania Ci innych ważnych informacji, itp.
– obsługi Twoich próśb, z którymi się do nas zgłaszasz, np. poprzez formularz kontaktowy,
oraz:
– zapewnienia obsługi usług płatniczych;
– windykacji należności;
– prowadzenia analiz statystycznych;
-przechowywania danych dla celów archiwalnych;
– informowania o ważnych wydarzeniach i naszych propozycjach w ramach prowadzonych przez Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek działań informacyjnych i marketingowych.
Ze względu na obowiązujące przepisy, dane są również przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.
6/ Każda osoba, która powierzyła nam swoje dane posiada prawo dostępu do danych, sprostowania ich, zmiany lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia lub pozbawienia Administratora możliwości przetwarzania danych osobowych. W przypadku obawy o naruszenie danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia skargi o nieprawidłowościach do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7/ Dane osobowe są przechowywane przez cały czas niezbędny do realizacji usługi oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zaprzestaniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, na potrzeby archiwizacji dokumentacji medycznej, dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania tych danych.

§ 3 Dostęp do danych

1/ Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej w siedzibie Administratora w sposób minimalizujący dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
w zabezpieczonym archiwum lub w zaszyfrowanych bazach danych i systemach komputerowych.
2/ Dane osobowe Użytkownika i prawo do ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione lub firmy zewnętrzne, współpracujące z Administratorem na podstawie umowy (np. biuro rachunkowe).
3/ Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4/ Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 4 Dane kontaktowe

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy kontaktować się z Studio Metod Kreatywnych Miłosz Wojaczek
e-mail: milosz@webastyczny.pl